009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

(C2.H4.O3)x

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

9000-11-7

شماره استاندارد بین المللی

N.I.S.

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

3.10834

فشار بخار

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

76.0518

مقالات مرتبط Related Articles
مقالات مرتبط کیمیا تهران اسید

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی