009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

نام تجاری

پتاس

فرمول شیمیایی

KOH

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

1310-58-3

شماره استاندارد بین المللی

PLJ500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

2.29329

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

2.044

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

56.11

دمای ذوب (°C)

405

دمای جوش (°C)

1320

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی