00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

نیترات سرب چیست ؟

مشخصات محصول نیترات سرب :

نام شیمیایی : نیترات سرب.

اسامی مترادف با نیترات سرب : سرب نیترات، Lead nitrate ، Lead nitrate، plumbous nitrate، Lead dinitrate.

فرمول مولکولی : Pb(NO3)2.

تعریف نیترات سرب

نیترات سرب یا سرب نیترات یک ترکیب شیمیایی ، نمک غیر آلی نیتریک اسید و سرب، با فرمول شیمیایی Pb(NO3)2 می باشد. این ماده، یک بلور بی رنگ یا پودر سفید و یک اکسید کننده قوی و پایدار است. برخلاف بیشتر نمک های سرب، در آب حل می شود. کاربرد اصلی این ماده از قرون وسطی، با نام plumbum dulce، ماده خام برای تولید رنگدانه ها بوده است. از قرن بیستم، به عنوان یک پایدارساز ( تثبیت کننده ) در نایلون و پلی استرها و روکش دار کردن کاغذهای فوتوترموگرافیک به کار رفته است. استفاده های تجاری در اروپا تا سده 19 رخ نداد و این مدت برای ایالات متحده تا سال 1943 بود که در آن زمان با یک خط تولید عمده سرب فلزی یا اکسید سرب در اسید نیتریک آغاز شد.

نیترات سرب ، سمی و احتمالا سرطان زا است؛ بنابراین این ماده با دقت فراوان جا به جا و نگه داری شود.

تاریخچه نیترات سرب

از قرون وسطی، نیترات سرب به عنوان ماده خام برای تولید رنگدانه ها به کار رفته است، مانند زرد کرومی (سرب نیترات)، نارنجی کرومی ( سرب هیدروکسید کرومات ) و سایر ترکیبات مشابه سرب. در اوایل سده 15 میلادی، کیمیاگر آلمانی، آندریاس لیباویوس این ترکیب را به دست آورد و نام های قرون وسطایی را انتخاب کرد.

گرچه پروسه تولید از نظر شیمیایی سر راست است، تولید این ماده تا قرن 19 در اندازه بسیار کمی بود و هیچ تولید غیر اروپایی تا قرن 20 گزارش نشده است.

شیمی : همگامی که نیترات سرب، حرارت داده می شود، به اکسید سرب تجزیه می شود، که با تولید صدای ترق و تروق همراه است. به دلیل این ویژگی، نیترات سرب، گاهی در مواد آتش زنه و آتش بازی استفاده می شود.

روش تولید نیترات سرب

این ترکیب معمولا با حل کردن سرب به عنوان فلز یا اکسید در محلول آبی اسید نیتریک تهیه می شود. Pb(NO3)2 بدون آب، می تواند مستقیما از محلول گرفته شود. هیچ مقیاس صنعتی شناخته شده وجود ندارد.

3 Pb + 8 HNO3  3 Pb(NO3)2 + 2 NO 4H2O

PbO + 2 HNO3  Pb(NO3)2 + H2O

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

N2O6.Pb

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

10099-74-8

شماره استاندارد بین المللی

LDO000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

13.537

HR

3

چگالی نسبی

4.53

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

331.21

System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638