009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Na2S

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

1313-82-2 , 1313-84-4

شماره استاندارد بین المللی

SJY500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

3.1896

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

1.856

حالت در دمای 25 °C

S deliq

جرم مولی (گرم در مول)

78.0452

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.856

دمای ذوب (°C)

1176

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

12.4

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی