009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

H3NO3S

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

5329-14-6

شماره استاندارد بین المللی

SNK500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

3.96861

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

2.1

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

97.1

دمای ذوب (°C)

205

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی