009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Na5-P3-O10

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7758-29-4

شماره استاندارد بین المللی

SFZ000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

15.0349

فشار بخار

حالت در دمای 25 °C

Pwdr

جرم مولی (گرم در مول)

367.86

دمای ذوب (°C)

622

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی