009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

C4H11NO2

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

111-42-2

شماره استاندارد بین المللی

DHF000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

4.29803

HR

3

فشار بخار

138

5

چگالی نسبی

1.0919

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

105.16

دمای ذوب (°C)

28

دمای جوش (°C)

270

مقالات مرتبط Related Articles
مقالات مرتبط کیمیا تهران اسید

حلال ها

حلال ها

به ماده ای که بخش عمده یک محلول را تشکیل می دهد حلال می گویند. هر محلول دست کم از دو بخش حلال و حل شونده تشکیل شده است. جزیی که حل شونده را در خود حل می کند و معمولا درصد بیشتری از محلول را تشکیل می دهد حلال نام دارد. در محلول آب نمک، آب حلال و نمک خوراکی حل شونده است. اغلب محلول های موجود در طبیعت شامل یک حلال و چند ماده حل شونده هستند. آب دریا نمونه ای از این محلول هاست.

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی