009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

تجهیزات ایمنی

با پیشرفت علم و دانش امروزه مجهز شدن به تجهیزات ایمنی از استاندارهای الزامی برای صنایع و فعالیت های متفاوت، تجهیزات ایمنی طیف وسیعی از ملزومات حفاظت فردی را پوشش می دهد. اهمیت این موضوع تا جایی است که در حوزه صنعت در کارخانجات فردی به عنوان کارشناس ایمنی مشغول بوده که مسئول شناسایی و رفع خطرات احتمالی ناشی از بی احتیاطی پرسنل می باشد.

ساده ترین راه برای جلوگیری از خطرات احتمالی در محیط کار، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب است. قبل از شروع بکار در هر محیطی باید خطرات احتمالی موجود در محیط به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کاهش خطرات تا حد امکان آن را کاهش داد.

مشخصات وسایل حفاظت فردی :

مناسب با خطرات احتمالی محیط باشد.

به لحاظ شرایط ارگونومی، سازگار با فاکتورهای انسانی باشد.

بطور تجربی در کاهش اثرات خطر موثر بوده و خود وسایل ایجاد خطرات جانبی دیگر را ننماید.

با فاکتورهای استاندارد خاصی تهیه شده باشد.

مشاهده بیشتر