009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

HF

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7664-39-3

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی