009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

NH4.HF2

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

1341-49-7

شماره استاندارد بین المللی

ANJ000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

2.33212

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

1.51

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

57.06

دمای ذوب (°C)

126

دمای جوش (°C)

239

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی